Call of Duty Modern Warfare 2

แฟน Call of Duty Modern Warfare 2 อยากให้ Striker 45 กลับมา

แฟน Call of Duty คนหนึ่งแนะนำ Infinity Ward ควรมองไปที่ Ghosts และ Modern Warfare 2 ดั้งเดิมเพื่อหาอาวุธเพิ่มเติมที่จะรวมไว้ใน Modern Warfare 2 ไม่มีการขาดแคลนอาวุธจากโลกแห่งความจริงและประวัติศาสตร์ของ Call of Duty สำหรับ Infinity Ward ที่จะดึงออกมาจาก … Read More ›